• Waluta: PLN
 • Kraj dostawy: Polska
 • zmień

Waluta:

Kraj dostawy:

Regulamin sklepu

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

LOFTIMO Marta Wichary

 

§1. DEFINICJE

 

1) Sklep internetowy (dalej także „Sklep”) – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://loftimo.com prowadzony przez Sprzedawcę,

2) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730),

3) Sprzedawca – Marta Wichary prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „LOFTIMO Marta Wichary” z zakładem głównym pod adresem: 42-674 Ptakowice ul. Wyzwolenia 43a, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6452471333, REGON: 385419752 adres korespondencyjny: 42 674 Ptakowice ul. Wyzwolenia 43a, e-mail: biuro@loftimo.com, 664-186-978

4) Kupujący – Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego (w tym w szczególności poprzez założenie Konta) lub zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży,

5) Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

6) Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

7) Formularz Rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz umożliwiający utworzenie Konta,

8) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem przypisanym Kupującemu zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym w szczególności informacje o złożonych Zamówieniach, którego założenie wymaga wypełnienia przez Kupującego Formularza Rejestracji,

9) Formularz Zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację po założeniu Konta, jak również bez konieczności jego zakładania,

10) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą,

11) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, w języku polskim, dotycząca zakupu Produktów,

12) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży, w tym Produkty Specjalne (z uwzględnieniem postanowień Regulaminu dotyczących tylko i wyłącznie Produktów Specjalnych),

13) Produkt Specjalny – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży, która ze względu na swoje indywidualne właściwości (w tym w szczególności ze względu na specyfikację, sposób wytworzenia na indywidualne zamówienie, unikatowość czy ograniczoną dostępność) podlega szczególnym zasadom sprzedaży uwzględnionym w postanowieniach Regulaminu,

14) Dowód Zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiana przez Sprzedawcę i potwierdzająca zawarcie Umowy Sprzedaży,

15) Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, które mogą być przedmiotem Umowy Sprzedaży, lub inna korzyść przewidziana dla Kupującego w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży lub założeniem Konta,

16) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę po uprzednim wyrażeniu zgody przez Kupującego, polegająca na automatycznym otrzymywaniu przez Kupującego na podany przez niego adres e-mail najważniejszych informacji, w tym informacji handlowych, związanych ze Sklepem internetowym,  

17) Polityka prywatności – dokument dostępny w Sklepie internetowym, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych,

18) Załącznik nr 1 (Formularz Reklamacji) – dołączony do Regulaminu wzór formularza umożliwiającego złożenie reklamacji, o której mowa w § 7 Regulaminu,

19) Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w § 9 Regulaminu,

20) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495).

 

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy Umów Sprzedaży oraz innych usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Usługi świadczone w Sklepie polegają na umożliwieniu Kupującemu:
  1. zawierania Umów Sprzedaży na zadach określonych w niniejszym Regulaminie,
  2. zakładania i posiadania Konta w Sklepie,
  3. otrzymywania Newslettera.
 3. Informacje o Produktach zamieszczone w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Produkty dostępne w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami, wymaganiami i przepisami prawa.
 6. Punkt poprzedni nie wyklucza sprzedaży produktów powystawowych, testowych lub niepełnowartościowych. W takim wypadku odpowiednia informacja umieszczana jest w opisie.
 7. W Sklepie mogą być organizowane Promocje. Ich zasady są określane przez Sprzedawcę i upubliczniane na stronie Sklepu.
 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730). W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy.
 9. Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. - w przypadku Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę Sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w szczególności numery PKD) - postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Kupującego będącego Konsumentem stosuje się również do takiego Przedsiębiorcy, z wyłączeniem przepisu art. 558 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego. Wobec Przedsiębiorcy, o którym mowa w niniejszym punkcie, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. nie stosuje się również przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.
 10. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartfon) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji, jak również urządzenia sterujące umożliwiające poprawne wprowadzanie danych i wypełnianie formularzy. Dodatkowo do korzystania z niektórych funkcji Sklepu, w tym rejestracji, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej.

 

§3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO.

 

 1. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej.
 2. Korzystanie ze Sklepu jest całkowicie dobrowolne.
 3. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności. Ich łączna akceptacja jest warunkiem dokonania zakupu oraz założenia konta.
 4. Wypełniając formularze, Kupujący jest zobowiązany do podawania prawdziwych informacji.
 5. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Sklepu danych osobowych osób trzecich bez ich zgody.
 6. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym w szczególności teksty, grafiki, logotypy) będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, 2245), zwane dalej łącznie Materiałami, zamieszczone w Sklepie są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez Sprzedawcę za zgodą osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa autorskie do Materiałów.
 7. Zabronione jest wykorzystywanie Materiałów Sprzedawcy bez jego pisemnej zgody, z wyjątkiem dopuszczanego prawem dozwolonego użytku.
 8. Naruszenie postanowień punktu poprzedniego może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się takich praktyk.

 

§4. ZAŁOŻENIE KONTA.

 

 1. Założenie przez Kupującego Konta wymaga przesłania wypełnionego Formularza Rejestracji oraz aktywacji konta poprzez link wysłany Kupującemu na podany adres e-mail.
 2. Kupujący ustala docelowe hasło dostępu do konta o parametrach wymaganych przez system informatyczny Sklepu. Niezależnie od nich hasło powinno spełniać ogólne zalecenia dot. bezpieczeństwa.
 3. Konto w Sklepie internetowym jest założone na czas nieokreślony i jego posiadanie nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych Kupującego względem Sprzedawcy.
 4. Konto Kupującego może zostać przez niego w każdym momencie samodzielnie usunięte.

 

§5. ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ.

 

 1. Kupujący może złożyć Zamówienie:
  1. w ramach posiadanego Konta po uprzednim wypełnieniu Formularza Zamówienia w dowolnym momencie (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu);
  2. bez konieczności zakładania Konta poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia dostępnego w dowolnym momencie (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu);
  3. na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@loftimo.com w dowolnym momencie (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu) -
  4. drogą telefoniczną na numer tel.:664-186-978 od poniedziałku do piątku w godz. 07.00 – 19.00
 2. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 15.00 jak również w soboty, niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, będą przekazywane do realizacji następnego dnia roboczego.
 3. W przypadku Produktów Specjalnych Sprzedawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia może zażądać od Kupującego wpłaty zaliczki. Wysokość zaliczki ustala Sprzedawca.
 4. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia złożonego poprzez Formularz Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
 5. Umowę Sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 6. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego Konsumentem do 3 dni roboczych od momentu otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. (towar na indywidualne zamówienie)
 7. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie Zamówienia i przygotowanie go do wysyłki) wynosi 10-50 dni robocze. W przypadku Produktów Specjalnych wykonywanych na zamówienie indywidualne czas realizacji Zamówienia jest każdorazowo ustalany z Kupującym.
 8. Czas realizacji Zamówienia, o którym mowa w punkcie poprzednim, może ulec zmianie na skutek okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym zdarzeń losowych oraz okresów szczególnego natężenia zamówień.
 9. W razie braku dostępności Produktu Kupujący jest o tym informowany. Może on następnie wyrazić zgodę na wydłużenie standardowego czasu realizacji Zamówienia albo zrezygnować z zamówionego Produktu lub z całości Zamówienia.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący - pomimo wezwania - nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

 

§6. PŁATNOŚCI.

 

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto zawierającymi wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy Produktu, które są wskazywane przed złożeniem Zamówienia.
 2. O całkowitej cenie za Produkty objęte Zamówieniem uwzględniającej koszty dostawy Kupujący informowany jest przed złożeniem Zamówienia.
 3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód Zakupu, przy czym Kupujący jako Dowód Zakupu otrzyma fakturę elektroniczną na podany w Formularzu Rejestracji lub w Formularzu Zamówienia adres e-mail, jeżeli Kupujący wyrazi taką chęć i zaznaczy odpowiednią opcję przy składaniu Zamówienia.
 4. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:
  1. płatność gotówką przy odbiorze osobistym
  2. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na rachunek bankowy Sprzedawcy – Zamówienie jest wysyłane nie wcześniej niż w momencie zaksięgowania pełnej kwoty za Zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy,
  3. płatność kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard lub Maestro - Zamówienie jest wysyłane nie wcześniej niż w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji pełnej kwoty za Zamówienie,
  4. płatność za pośrednictwem platform internetowych DotPay, PayPal, PayU, Przelewy24, tPay - Zamówienie jest wysyłane nie wcześniej niż w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji pełnej kwoty za Zamówienie,
  5. płatność za pobraniem – Zamówienie jest wysyłane niezwłocznie z uwzględnieniem 4 pkt 7 Regulaminu.  
 5. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 6. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności w terminie nie krótszym niż 7 dni. W razie niezastosowania się do wezwania we wskazanym terminie, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
 7. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego, o których mowa w pkt 4 lit. d niniejszego paragrafu, obsługiwane są za pośrednictwem platformy:
  1. DotPay dostępnej na stronie dotpay.pl – przez Dotpay S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, KRS: 0000296790, NIP: 6342661860, REGON: 240770255, wpisaną jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w UKNF pod numerem: IP14/2013,
  2. PayPal dostępnej na stronie paypal.com – przez PayPal Polska sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, KRS: 0000289372, NIP: 5252406419, REGON: 141108225,
  3. PayU dostępnej na stronie payu.pl - przez PayU S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444, wpisaną jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w UKNF pod numerem: IP1/2012,
  4. Przelewy24 dostępnej na stronie przelewy24.pl - przez firmę PayPro S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068, wpisaną jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w UKNF pod numerem: IP24/2014,
  5. tPay dostępnej na stronie transferuj.pl - przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, wpisaną jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w UKNF pod numerem: IP27/2014.
 8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

 

§ 7.DOSTAWA.

 

 1. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów odbioru zamówionych Produktów:
  1. odbiór osobisty zamówionych Produktów po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą pod adresem: 42-674 Ptakowice ul. Wyzwolenia 43a
  2. dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez Pocztę Polską lub firmę kurierską,
  3. odbiór zamówionych Produktów w paczkomacie InPost.
 2. Wyboru sposobu dostarczenia przesyłki dokonuje Kupujący przed złożeniem Zamówienia.
 3. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami dostaw i zależą od taryf stosowanych przez operatorów. Kupujący jest informowany o kosztach dostawy przed złożeniem Zamówienia. W przypadku wysyłki Produktu poza granice kraju, koszt dostawy ustalany jest indywidualnie na podstawie kraju przeznaczenia.
 4. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 5. Punkt poprzedni nie wyklucza sytuacji, gdy Sprzedawca pokrywa koszty przesyłki w ramach działań promocyjnych na zasadach określonych w zasadach promocji.
 6. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
 7. Kupujący będący Przedsiębiorcą obowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej w momencie jej doręczenia, z wyłączeniem Przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu.
 8. Kupującemu będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu, Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera bądź pracownika Poczty Polskiej. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, o której mowa w § 7 Regulaminu, jednakże w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

 

§ 8. REKLAMACJA

 

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady Produktu, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Kupującemu.
 2. Nieznaczne różnice w wyglądzie Produktów wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego, w tym w szczególności monitora, mogą nie zostać przez Sprzedawcę uznane za wystarczającą podstawę do uwzględnienia reklamacji Produktu.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego, że dostarczony Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
 4. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego, informacje dotyczące Produktu i Zamówienia, opis i data powstania wady Produktu oraz żądanie Kupującego. Kupujący zobowiązany jest również do przekazania oryginału lub kopii Dowodu Zakupu albo innego dowodu potwierdzającego dokonanie zakupu reklamowanego Produktu, jak również do odesłania reklamowanego Produktu, aby możliwe było rozpatrzenie reklamacji.
 5. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Formularz Reklamacji stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Reklamacje należy składać:
  1. w przypadku formy papierowej – osobiście lub korespondencyjnie u Sprzedawcy pod adresem: 42-674 Ptakowice ul. Wyzwolenia 43a,
  2. w przypadku formy poczty elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@loftimo.com
 7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Kupującego będącego Konsumentem, który w ramach reklamacji zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia lub uzupełnienia przez Kupującego. Jeżeli Sprzedawca w przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie ustosunkuje się do reklamacji we wskazanym terminie, przyjmuje się, że uznał on reklamację za uzasadnioną.
 9. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących Przedsiębiorcami zostaje całkowicie wyłączona, co nie dotyczy Przedsiębiorców, o których mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu.

 

§9. GWARANCJA.

 

 1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją Producenta, o ile jej udziela.
 2. Okres gwarancji oraz szczegóły procedury gwarancyjnej wskazane są w odpowiednim oświadczeniu gwarancyjnym dołączonym do przesyłki lub udostępnianym w innej przyjętej formie przez Sprzedawcę lub bezpośrednio przez gwaranta.
 3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu, z tytułu rękojmi za wady Produktu w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego.

 

§10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY.

 

 1. Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży jako umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, wymaga złożenia przez Kupującego we wskazanym terminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży:
  1. w przypadku formy papierowej – osobiście lub korespondencyjnie na adres Sprzedawcy: 42-674 Ptakowice, ul. Wyzwolenia 43a
  2. w przypadku poczty elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@loftimo.com
 3. W celu ułatwienia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego wzór oświadczenia stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Odstępując od Umowy Sprzedaży Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z oryginałem lub kopią Dowodu Zakupu albo innym dowodem potwierdzającym dokonanie zakupu zwracanego Produktu, w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Zwroty Produktów objętych oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem, nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę.
 5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę Produktu oraz koszty dostawy poniesione przez Kupującego przy zakupie Produktu nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Produktu objętego oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z uwzględnieniem pkt 8 niniejszego paragrafu.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący przy zakupie Produktu, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami. Jednakże w przypadku, gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy Produktu oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje w przypadku: 
  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży,
  2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży,
  3. Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  4. Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  5. Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
  6. szczególnych Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  8. umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, przy czym jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  9. Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
  10. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  11. Umów Sprzedaży zawartych w drodze aukcji publicznej,
  12. umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  13. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 10. Szczegóły dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jako umowy zawartej na odległość, określają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730).
 11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy, o których mowa w 2 pkt 9 Regulaminu, w przypadku których prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie jest bezwzględnie wyłączone.

 

§11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 

 1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Kupujących.
 2. Sprzedawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych, w tym Newslettera, na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 4. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Kupujących jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności.

 

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych względami technicznymi, pracami konserwacyjnymi lub modernizacyjnymi .
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Kupującym – pod warunkiem ich obopólnej zgody - rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.
 4. Kupujący będący Konsumentem może:
  1. skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), a podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Sprzedawca, jest Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach (adres: Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, e-mail: sekretariat@katowice.wiih.gov.pl , strona internetowa: www.katowice.wiih.gov.pl),
  2. złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  3. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, a w przypadku Kupującego będącego Konsumentem sąd właściwy według zasad ogólnych.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 10.04.2020 r.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu:

 

Formularz Reklamacji:  https://loftimo.com/reklamacja.html

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu:

Formularz Zwrotu: https://loftimo.com/zwrot.html